Grupa Enea

Grupa Enea odnotowała w pierwszym półroczu lepsze wyniki niż przed rokiem

15.09.2023
Redakcja
Czas czytania: 4 minut/y

EBITDA Grupy Enea w I półroczu 2023 r. była wyższa niż przed rokiem i wyniosła 2,3 mld zł. Grupa wypracowała ponad 24 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz innych dochodów

Priorytetem Grupy jest sfinalizowanie procesu przekazania węglowych aktywów wytwórczych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.  Ukończenie tego procesu pozwoli na zdynamizowanie inwestycji w rozwój odnawialnych źródeł energii w Grupie.    

  • EBITDA Grupy wzrosła o 36,6 proc. r/r, a o 63,3 proc. wzrosły przychody ze sprzedaży oraz inne dochody.
  • Grupa wytworzyła 10,5 TWh energii elektrycznej, produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 1,08 TWh.
  • Enea przyjęła kluczowe warunki zbycia na rzecz Skarbu Państwa swoich wytwórczych aktywów węglowych. Wspierając proces tworzenia NABE, Grupa skupia się na sprawnej realizacji finalnych warunków tej transakcji.
  • Enea otrzymała od Skarbu Państwa ofertę nabycia pakietu 21 962 189 akcji kopalni LW Bogdanka należącej do Grupy Enea.

Wynik EBITDA

W I półroczu 2023 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 2,3 mld zł (wzrost r/r o ponad 620 mln zł, tj. o 36,6 proc.). Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 63,3 proc. i wyniosły ponad 24 mld zł. Wynik finansowy netto okresu sprawozdawczego wyniósł -54 mln zł, na co wpływ miał dokonany przez spółkę odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w obszarze wydobycie, wynikający z oszacowania wartości rynkowej akcji LW Bogdanka. W omawianym okresie Grupa Enea przeznaczyła na inwestycje 1,47 mld zł, najwięcej w obszarze dystrybucji.

Najwyższa EBITDA, wynosząca 1,07 mld zł, została wypracowana w obszarze wytwarzania (wzrost r/r o 394,6 mln zł). Wzrost zanotowano w Segmencie OZE, na co wpływ miały wyższe ceny energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz kosztów odprowadzonych na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Również Segment Elektrowni Systemowych odnotował wzrost EBITDA, na co wpływ miała zaniżona baza analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I półroczu 2022 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wzrost jednostkowej marży na wytwarzaniu, marży na odkupie i na Rynku Bilansującym. W omawianym okresie Grupa Enea wytworzyła 10,5 TWh energii elektrycznej. Produkcja ze źródeł odnawialnych była nieznaczne niższa r/r (o około 6 proc.) i wyniosła 1,08 TWh. Sprzedaż ciepła nieznacznie spadła i wyniosła 3,7 PJ (petadżuli).

Grupa Enea przeznaczyła już łącznie 1,58 mld zł na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, który wspiera stabilizację cen energii dla odbiorców końcowych na akceptowalnym poziomie.

Wypracowana w obszarze dystrybucji EBITDA ukształtowała się na poziomie 859,4 mln zł i wzrosła r/r o 225,5 mln zł. Na ten wynik wpływ miała wyższa marża z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych. Enea Operator dostarczyła 10,1 TWh usług dystrybucji do 2,8 mln odbiorców końcowych. Odnotowano wzrost liczby odbiorców o 58 tys., tj. 2 proc.. Na koniec I półrocza 2023 r. do sieci dystrybucyjnej Enei Operator przyłączonych było już ponad 162 tys. mikroinstalacji.

Wynik EBITDA obszaru obrotu wyniósł 71,1 mln zł. Wzrost r/r o 247,3 mln zł wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz niższych rezerw na przewidywane straty i potencjalne roszczenia. Jednocześnie, pomimo rozpoznania przychodów z tytułu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym. 

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w I półroczu 2023 r. wyniósł 11,6 TWh i był niższy r/r o 3,9 proc.. Ten spadek spowodowany był zmianą portfela klientów. W segmencie odbiorców biznesowych Grupa odnotowała spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej (o 386 GWh r/r) oraz spadek wolumenu sprzedaży paliwa gazowego (o 92 GWh r/r). Z kolei w segmencie gospodarstw domowych odnotowano niewielki wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 17 GWh. W omawianym okresie łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 2,69 mld zł (tj. o blisko 49 proc.), co jest odzwierciedleniem gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym. Zwiększeniu uległy głównie przychody w segmencie odbiorców biznesowych.

W obszarze wydobycia skonsolidowane przychody LW Bogdanka w I półroczu 2023 r. wyniosły 1 825,1 mln zł, EBITDA 532,8 mln zł, EBIT 274,9 mln zł, zysk ze sprzedaży 333,8 mln zł, a zysk netto 225,8 mln zł. Na powyższe wyniki półroczne wpływ miał odpis aktualizujący w kwocie 48,5 mln zł (z czego 26,8 mln zł odpisano w pierwszym kwartale 2023 r.), utworzony w związku z potencjalnym ryzykiem utracenia części maszyn i urządzeń znajdujących się w ścianie 3/VII/385 oraz części chodników przyścianowych przynależących do tej ściany.

Strategia Rozwoju

W I półroczu 2023 r. Bogdanka wykonała ok. 16,7 km nowych wyrobisk korytarzowych. Produkcja węgla handlowego wyniosła prawie 3,3 mln ton. W I połowie br. sprzedaż węgla ukształtowała się na poziomie 3,1 mln ton. Średni uzysk  wynosił 57,8 proc.

W I półroczu 2023 r. Bogdanka zajmowała wysoką pozycję rynkową, osiągając 25,1 proc. udziału w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem wyniósł 19,7 proc.. Grupa LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie bliskim 345 mln zł. Największą część tej kwoty, 244 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Grupa Enea realizuje Strategię Rozwoju, stawiając nacisk na rozwój odnawialnych źródeł energii i inwestycje zmieniające polską energetykę. W sierpniu, Enea, obok pozostałych trzech grup energetycznych, podpisała dokumenty podsumowujące warunki zbycia na rzecz Skarbu Państwa swoich aktywów węglowych. Do NABE wejdą jednostki wytwórcze Enei Wytwarzanie oraz Enei Elektrownia Połaniec. Elementem realizacji strategicznych założeń w zakresie zbywania aktywów węglowych są również działania na rzecz sprzedaży akcji LW Bogdanka należącej do Grupy Enea. Do spółki wpłynęła już oferta Skarbu Państwa dotycząca nabycia pakietu 21 962 189 akcji LW Bogdanki. Dzięki tym zmianom Enea będzie mogła łatwiej pozyskiwać środki finansowe na inwestycje, m.in. w odnawialne źródła energii, magazyny energii czy rozwój sieci dystrybucyjnych. 

Rozwój odnawialnych mocy wytwórczych jest jednym z najważniejszych zadań, jakie w najbliższych latach będzie realizować Grupa Enea. W czerwcu w Jastrowiu (woj. wielkopolskie) uruchomiona została farma fotowoltaiczna o mocy 3 MW. Enea również zakupiła dwie, działające od 2022 r., farmy fotowoltaiczne: w Tarnowie (woj. dolnośląskie) o mocy zainstalowanej 10 MW oraz w miejscowości Kapice-Lipniki (woj. podlaskie) o mocy zainstalowanej 2 MW. Nabyła również nowo budowaną farmę wiatrową w gminie Bejsce, która będzie dysponować mocą 19,8 MW. Na koniec I półrocza 2023 r. Grupa Enea posiadała 449 MW mocy zainstalowanej w OZE.  

Priorytetem Grupy jest zwiększanie potencjału sieci energetycznej Enei Operator dla nowych przyłączeń źródeł wytwórczych przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Tylko w II kwartale 2023 r. Enea Operator oddała do użytku nowe Główne Punkty Zasilania (GPZ) w Suchym Lesie (woj. wielkopolskie), w centrum Poznania oraz w Szczecinie. Inwestycje zwiększają pewność zasilania w dużych aglomeracjach miejskich, zwiększają potencjał gospodarczy regionów, umożliwiając przyłączanie nowych odbiorców na terenach inwestycyjnych oraz przyczyniają się do wzrostu potencjału sieci do rozwoju OZE.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA