Biogazownia

Dzierżawa gruntów rolnych wciąż przyciąga rolników

25.03.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Dzierżawa gruntów rolnych jest podstawową formą zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W 2022 r. KOWR wydzierżawił prawie 36,5 tys. ha. Średnia wysokość czynszu dzierżawnego w tym okresie wyniosła 1 220 kg. plonu na hektar (12, 2 dt/ha). 

Wysokość czynszu dzierżawnego

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w 2022 r. wyniosła 12,2 dt/ha. Została ona ustalona na podstawie zawartych w tym okresie ponad 3800 umów dzierżawy, w których wydzierżawiono prawie 36,5 tys. ha gruntów. Najwyższe czynsze uzyskano w województwach: opolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, a najniższe w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i podkarpackim.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2022 roku nastąpił spadek średniej wysokości czynszu o 1,1 dt/ha, tj. o 8 proc., przy wydzierżawieniu o 685 ha (2 proc.) większej powierzchni gruntów i zawarciu o 69 (2 proc.) większej liczby umów. Najwyższy średni czynsz dzierżawny wystąpił w grupie obszarowej 10,00–99,99 ha i ukształtował się na poziomie – 12,6 dt/ha.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Od 20 sierpnia 2016 r. wysokość czynszu dzierżawnego za jeden hektar gruntu w danej klasie regulowana jest Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stawki czynszu dzierżawnego zostały załączone do ww. rozporządzenia. Poza zasadami naliczania czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, w rozporządzeniu określono również zasady ustalania czynszu od innych składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy m.in. od budynków, budowli i urządzeń z nimi związanych. Wyliczony zgodnie z rozporządzeniem czynsz dzierżawny stanowi zarówno wartość czynszu wywoławczego do licytacji w przetargach, jak i wysokość czynszu, jaki przyszły dzierżawca ustalony w drodze przetargu ograniczonego ofertowego będzie zobowiązany płacić KOWR. Czynsz w przetargu ograniczonym ofertowym do rolników indywidualnych jest stały i nie stanowi kryterium oceny ofert. 

Liczba przetargów na dzierżawę gruntów nieruchomości

W 2022 r. Oddziały Terenowe KOWR przeprowadziły łącznie prawie 5,3 tys. przetargów na dzierżawę gruntów nieruchomości Zasobu o powierzchni ponad 38 tys. ha. W omawianym okresie rozstrzygnięto 3,7 tys. przetargów na powierzchnię prawie 34,3 tys. ha. 

Najwięcej przetargów na dzierżawę w 2022 r. przeprowadził OT w Lublinie (1224 szt.) oraz we Wrocławiu (861 szt.). Najwięcej rozstrzygniętych zanotowano w OT we Wrocławiu (651 szt.) oraz w OT w Lublinie (565 szt.).

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA