Średnia cena gruntów rolnych wynosi już ponad 43 tys. zł. za hektar

24.03.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W 2022 r. powierzchnia sprzedanych gruntów rolnych wyniosła nieco ponad 3,6 tys. ha, a ich średnia cena sprzedaży ukształtowała się na poziomie 43 446 zł zł/ha.

14 kwietnia 2016 r. Ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wprowadzony został zakaz sprzedaży gruntów rolnych mający na celu zahamowanie silnej tendencji wzrostowej cen sprzedaży gruntów rolnych oraz przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupowaniu nieruchomości rolnych przez osoby, które nie zapewniały wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Zakaz sprzedaży nie jest bezwzględny. Nie dotyczy m.in.:  nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). 

Ceny sprzedaży gruntów rolnych

Średnia cena 1 ha gruntów rolnych w 2022 r. wyniosła 43 446 zł i wzrosła o 4 proc. w stosunku do roku 2021. Cenę określono na podstawie zawartych prawie 3,5 tys. umów i sprzedanych 3,6 tys. ha. Najwyższe średnie ceny uzyskano w województwach: pomorskim, dolnośląskim oraz małopolskim, a najniższe ceny osiągnięto w województwach: lubelskim, świętokrzyskim i łódzkim.

Z analizy ceny nieruchomości w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższe średnie ceny uzyskiwano dla nieruchomości o powierzchni do 2 ha – 52,8 tys. zł/ha, następnie w grupie 10,00 – 99,99 ha – 40,8 tys. zł/ha i w grupie 2,01 – 9,99 ha – 37,1 tys. zł/ha.

Warto odnotować, że w 2022 r. liczba zawartych transakcji wyniosła prawie 3,5 tys. i była o 10 proc. mniejsza w stosunku do roku 2021. W ubiegłym roku najwięcej umów zawarto w przedziale do 2 ha – prawie 3,4 tys., co stanowi 97 proc. wszystkich zawartych umów na sprzedaż. 

Warunki nabywania gruntów rolnych

Nieruchomości Zasobu przeznaczone przez KOWR do sprzedaży są nabywane w trybie bezprzetargowym lub w trybie przetargowym. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha realizowana jest ona w trybie przetargów nieograniczonych. W przypadku nieruchomości powyżej 1 ha sprzedaż takiej nieruchomości realizowana jest w pierwszej kolejności w trybie przetargu ograniczonego do rolników indywidualnych chcących powiększyć prowadzone gospodarstwo rolne. W przypadku braku zainteresowania nabyciem nieruchomości, w kolejnym przetargu przeznacza się ją do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w którym mogą brać udział wszyscy zainteresowani nabyciem danej nieruchomości.  

W 2022 r. Oddziały Terenowe KOWR przeprowadziły łącznie 18,2 tys. przetargów na sprzedaż nieruchomości Zasobu na powierzchnię 9,9 tys. ha, z czego rozstrzygnięto 5,1 tys. przetargów na powierzchnię prawie 3 tys. ha. Sprzedaż wszystkich nieruchomości ZWRSP wyniosła 5 tys. ha. Z tej powierzchni uprawnionym podmiotom sprzedano bez przetargu 2,3 tys. ha – w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu, a niemal 2,7 tys. ha sprzedano w trybie przetargowym.

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA