Senat chce, by Ukraińcy i Białorusini nie musieli płacić podatku dochodowego

13.04.2022
Redakcja
Czas czytania: 3 minut/y

Podczas swojego wtorkowego posiedzenia Senat uchwalił projekt ustawy o zmianach podatkowych w związku wojną na Ukrainie. Zakłada on m.in. zwolnienie z PIT obywateli Ukrainy, jak również Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę

Jak podaje PAP, we wtorek Senat przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Podjął też uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu, który wprowadza zmiany m.in. w podatkach PIT oraz CIT (w odniesieniu m.in. do obywateli Ukrainy i Białorusi) i zakłada ustanowienie „epizodycznych regulacji podatkowych mających przeciwdziałać skutkom agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”.

Obywatele Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę, mieliby być zwolnieni z podatku dochodowego. Projekt ustala też zasady opodatkowania podmiotów działających w naszym kraju, których wspólnikami są obywatele Ukrainy lub Białorusi.

Wśród założeń projektu jest również zwolnienie od podatku od spadków i darowizn „nabycia w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych” obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Projekt rozszerza także w zakresie PIT beneficjentów tzw. ulgi na powrót o obywatela Ukrainy lub Białorusi, który od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przeniósł miejsce zamieszkania z Ukrainy lub Białorusi do Polski. Ulga ma obejmować roczne przychody do kwoty 85 528 zł osiągnięte z tytułu stosunku pracy, stosunków pokrewnych, umów zlecenia w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych.

Zakłada się też zwolnienie od PIT wartości nieodpłatnych świadczeń – m.in. z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego lub środka transportu, otrzymanych od dnia 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez obywatela Ukrainy lub Republiki Białorusi, który w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przeniósł miejsce zamieszkania z Ukrainy lub Białorusi do Polski.

Projekt rozszerza także w zakresie PIT i CIT koszty uzyskania przychodów o straty powstałe w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. „w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy” oraz „w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, a ich utrata lub likwidacja nastąpiła w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy”.

Senat chce, by wprowadzona została także tzw. ulga na straty wojenne. Prawo „do odliczenia przez przedsiębiorcę odpowiednio od podstawy obliczenia podatku, od podstawy opodatkowania albo od przychodu kwoty stanowiącej 200 proc. strat powstałych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wyniku utraty lub uszkodzenia na terytorium Ukrainy, Republiki Białorusi lub Federacji Rosyjskiej towarów lub środków trwałych”.

Rozszerzony został zakres beneficjentów tzw. ryczałtu od przychodów zagranicznych o obywatela Ukrainy lub Białorusi, który od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zamieszkał w Polsce. Obniżono jednocześnie wysokość płaconego ryczałtu w okresie 3 kolejnych lat podatkowych z kwoty 200 000 zł do kwoty 50 000 zł za rok podatkowy.

Zaproponowano też „ustanowienie podstaw prawnych dokonywania odliczeń podatkowych z tytułu darowizn przekazanych od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy organizacjom pożytku publicznego jednostkom samorządu terytorialnego oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – w kwocie odpowiadającej 200 proc. ich wartości” – cytuje PAP.

Projekt rozszerza również beneficjentów tzw. estońskiego CIT o podmiot, który prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w Polsce, którego udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są obywatele Ukrainy lub Republiki Białorusi, jeśli są rezydentami podatkowymi Ukrainy lub Republiki Białorusi.

Zaproponowano też odniesienie tzw. ulgi za złe długi do sytuacji, w której przedsiębiorca będący podatnikiem PIT, CIT oraz ryczałtu nie otrzymał należności pieniężnej za realizację umowy zawartej przed dniem 24 lutego 2022 r. z podmiotem będącym rezydentem podatkowym Ukrainy, Republiki Białorusi lub Federacji Rosyjskiej. Podwyższono kwotę rozliczanego uszczerbku do 200 proc. wartości wierzytelności.

MD/PAP

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA