Rozpoczęło się ożywienie gospodarcze w strefie euro 

17.04.2023
Redakcja
Czas czytania: 3 minut/y

Polska gospodarka jest silnie zintegrowana z gospodarką strefy euro, a w szczególności z gospodarką niemiecką. Stąd perspektywy gospodarcze w strefie euro, w tym w Niemczech, są kluczowe z punktu widzenia realizacji naszego scenariusza wzrostu gospodarczego w Polsce – czytamy w prognozie Grupy Crédit Agricole dla strefy euro i Niemiec na lata 2023-2024

W ostatnich kwartałach mamy do czynienia z wyraźnym spowolnieniem wzrostu gospodarczego w strefie euro. Wynika ono z osłabienia inwestycji z uwagi na rosnące stopy procentowe i podwyższoną niepewność związaną z wojną w Ukrainie, a także z wyhamowania konsumpcji ze względu na wysoką inflację obniżającą siłę nabywczą gospodarstw domowych.

Ożywienie konsumpcji i spadek inflacji

Zdaniem ekspertów CA, w I kw. br. kwartalna dynamika PKB w strefie euro osiągnęła swoje minimum lokalne (-0,1 proc. w I kw. 2023 r. wobec 0,0 proc. w IV kw. 2022 r.) i kolejne kwartały przyniosą jej stopniowy wzrost. 

W kolejnych kwartałach ożywienie gospodarcze w strefie euro będzie wspierane przede wszystkim przez wyższą konsumpcję wraz z oczekiwanym przez nas spadkiem inflacji oddziałującym w kierunku zwiększenia siły nabywczej gospodarstw domowych – czytamy dalej.

W naszym scenariuszu zakładamy, że w II kw. 2023  r. realna dynamika dochodów do dyspozycji w strefie euro osiągnie dodatnią wartość. Warto jednocześnie zauważyć, że czynnikiem stabilizującym konsumpcję jest spadek stopy oszczędności, która obniżyła się do poziomów sprzed wybuchu pandemii. 

– twierdzą analitycy.

„Przeciwny wpływ na dynamikę wzrostu PKB w kolejnych kwartałach będzie miało natomiast dalsze obniżenie inwestycji wynikające z zakładanej przez nas kontynuacji zacieśniania polityki pieniężnej przez EBC.” – czytamy dalej w analizie.

Oczekujemy, że EBC podniesie stopy procentowe jeszcze o 50pb w maju oraz o 25pb w czerwcu. Wówczas główna stopa procentowa osiągnie docelowy poziom 4,25 proc., a stopa depozytowa 3,75 proc. Warto jednocześnie podkreślić, że skala spadku inwestycji ograniczana będzie przez spadek cen dóbr pośrednich, a także realizację projektów finansowanych przy wykorzystaniu środków unijnych. W konsekwencji prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w strefie euro zmniejszy się w 2023 r. do 0,6 proc. wobec 3,5 proc. w 2022 r., a w 2024 r. wzrośnie do 1,2 proc. 

W strefie euro jak w Niemczech

Prognozowana przez CA ścieżka wzrostu gospodarczego dla Niemiec jest zbliżona do scenariusza dla całej strefy euro, choć eksperci uważają, że obniżenie aktywności w niemieckiej gospodarce było o wiele głębsze. Prognozują, że w I kw. kwartalna dynamika PKB w Niemczech wyniosła -0,3 proc. wobec -0,4 proc. w IV kw. 2022 r., co oznacza, że kraj ten odnotował techniczną recesję rozumianą jako spadek PKB przez dwa kwartały z rzędu.

Podobnie jak w przypadku całej strefy euro uważamy, że od II kw. br. obserwowane będzie stopniowe ożywienie wzrostu gospodarczego w Niemczech wynikające przede wszystkim ze wzrostu konsumpcji. Będzie ona dodatkowo wspierana przez programy pomocowe uruchomione przez niemiecki rząd (m.in. jednorazowe czeki dla emerytów i studentów, dotowanie transportu publicznego, obniżka VAT na paliwo oraz zamrożenie cen energii, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych). W efekcie prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w Niemczech w 2023 r. zmniejszy się do -0,1 proc. wobec 1,9 proc. w 2022 r., a w 2024 r. wzrośnie do 1,0 proc. 

– czytamy dalej.

Jednocześnie uwzględniając napływające w ostatnim czasie indeksy PMI dla strefy euro, w tym Niemiec, wskazujące na wyraźne ożywienie aktywności w obszarze wspólnej waluty eksperci dostrzegają ryzyko w górę dla swojej prognozy dynamiki PKB w I kw.

Ich zdaniem głównym źródłem obserwowanej w ostatnich miesiącach silnej poprawy koniunktury w strefie euro była wyższa aktywność w usługach, gdzie ożywienie ma szeroki charakter sektorowy i jest widoczne m.in. w sektorze finansowym, na rynku nieruchomości, turystyce, IT oraz ochronie zdrowia. W przypadku przetwórstwa ostatnie miesiące przyniosły stagnację, niemniej na uwagę zasługuje poprawiająca się sytuacja w branży motoryzacyjnej, wspierana przez postępującą odbudowę łańcucha dostaw w tym sektorze 

Przedstawione wyżej perspektywy wzrostu gospodarczego dla strefy euro oraz Niemiec stanowią wsparcie dla naszego scenariusza „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki. Zgodnie z tym scenariuszem dynamika polskiego PKB w 2023 r. wyraźnie obniży się, jednak pozostanie ona dodatnia (1,2 proc. r/r wobec 4,9 proc. w 2022 r.), a obniżonej dynamice PKB nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia. 

– kończą eksperci.

MD/źródło: Makromapa

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA