W Polsce uprawą maku zajmuje się tylko 11 podmiotów

10.03.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W maju 2022 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, na podstawie których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizm „Monitorowanie rynku maku”.

Monitorowanie rynku maku

Podstawowym celem mechanizmu „Monitorowanie rynku maku” jest wsparcie rozwoju upraw maku z uwzględnieniem celu nadrzędnego, czyli przeciwdziałania narkomanii. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zakresie monitorowania rynku maku, m.in.: prowadzi rejestr producentów i podmiotów skupujących mak, gromadzi dane od producentów maku i od podmiotów skupujących mak.

Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku jest uzyskanie wpisu do rejestru makuprowadzonego przez właściwego dyrektora Oddziału Terenowego KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać bądź skupować mak.

W celu uzyskania wpisu do rejestru maku podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie uprawy maku zobowiązany jest złożyć Wniosek o wpis producenta do rejestru maku, a podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie skupu maku Wniosek o wpis podmiotu skupującego do rejestru maku, do właściwego dyrektora Oddziału Terenowego KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, który zamierza uprawiać lub skupować mak.

Skup i uprawa maku

Rok 2022 był rokiem przejściowym, w którym wydane przez marszałka województwa zezwolenia w zakresie skupu maku oraz wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenia na uprawę maku zachowywały ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w rejestrze producentów maku było wpisanych
11 producentów maku, natomiast do rejestru podmiotów skupujących mak nie wpisał się żaden podmiot. Uprawa maku w 2022 r. była prowadzona na powierzchni ok. 6,5 ha.

Logo KOWR
Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA