Kobiety w biurze

Polki w unijnej czołówce pod względem zajmowania stanowisk kierowniczych

15.05.2023
Redakcja
Czas czytania: 3 minut/y

Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco się poprawiła. Pracuje ponad 66 proc. kobiet w wieku produkcyjnym i coraz więcej z nich zostaje menedżerami – 43 proc. stanowisk kierowniczych w 2021 r. zajmowały kobiety. Wzrost wskaźnika zatrudnienia kobiet przyczynił się do ok. 2/5 wzrostu gospodarczego Polski. Co druga kobieta w Polsce w wieku 25-34 lat ma wyższe wykształcenie i jest to wskaźnik przewyższający średnią dla Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat o 8 proc. wzrósł odsetek kobiet które dobrze oceniają swój stan zdrowia – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Sytuacja kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej”.

Z raportem można zapoznać się, klikając w link:

Więcej menadżerek tylko na Łotwie

Wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku 15-64 lat wyniósł w 2021 r. 64 proc. i był wyższy niż średnia dla krajów UE. W 2009 r. w naszym kraju pracowało 6,81 mln kobiet, a w 2021 r. już 7,37 mln, co oznacza wzrost o 560 tys. (8 proc.). Wzrost poziomu zatrudnienia kobiet był powiązany z wyraźnym wzrostem wskaźnika zatrudnienia – z 51 proc. w 2009 r. do 64 proc. w 2021 r.

Udział kierowniczek w naszym kraju i w Szwecji wynosi 43 proc. Wyższy wynik w UE jest jedynie na Łotwie (46 proc.). Średnio w krajach Unii Europejskiej udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosi 35 proc., a w krajach o najniższym poziomie (Luksemburg, Cypr) nie przekracza nawet 25 proc.

Według naszych szacunków wzrost zatrudnienia kobiet w ciągu ostatnich kilkunastu lat przyczynił się do ok. 2/5 wzrostu gospodarczego Polski. W latach 2009-2021 wzrost PKB r/r wyniósł średnio 3,49 proc. Ogólne szacunki wskazują, że gdyby liczba zatrudnionych kobiet pozostała na poziomie z 2009 r., to średni wzrost mógłby być niższy o 1,49 pkt. proc. Problem bezrobocia dotyczy stosunkowo niewielu kobiet, ale wyzwaniem dla rynku pracy pozostaje bierność zawodowa części kobiet. Bardzo dobrym sygnałem jest rosnąca liczba kobiet pełniących funkcje menedżerskie. Chociaż w całej Unii Europejskiej kobiety są niedoreprezentowane na stanowiskach kierowniczych, to jednak w Polsce ta dysproporcja jest stosunkowo niewielka.

– mówi Aneta Kiełczewska, zastępca kierownika zespołu ekonomii behawioralnej w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Polki coraz lepiej wykształcone

Przyrost kobiet z wyższym wykształceniem w ostatnich dekadach odbywał się w szybszym tempie niż w przypadku mężczyzn. W 2021 r. w wieku 25-34 lat już blisko 1/3 mężczyzn (31 proc., w 2001 r. 12 proc.) i połowa kobiet posiadała wyższe wykształcenie (50 proc., w 2001 r. 18 proc.). W przypadku kobiet wskaźnik ten przewyższał średnią dla UE (47 proc.), u mężczyzn nadal był poniżej średniej UE (36 proc.).

Przeprowadzane przez OECD badanie PISA z 2018 r. dowiodło, że udało się również zniwelować różnicę między zdolnościami matematycznymi chłopców i dziewcząt w Polsce zauważalną w poprzednich edycjach. W 2018 r. w testach z matematyki dziewczynki miały 5. miejsce w wśród swoich rówieśniczek z krajów OECD. Udało nam się wyprzedzić m.in. Wielką Brytanię, Szwecję, Niemcy czy Francję.

Chociaż coraz więcej Polek zdobywa wyższe wykształcenie, to wciąż jest ich stosunkowo mało na kierunkach związanych z technologiami informatycznymi, technikami przemysłu i budownictwem. W Polsce na każdych 100 mężczyzn studiujących kierunki związane z informatyką przypada jedynie 19 kobiet, a w przypadku kierunków technicznych – 53 kobiety. Zwiększenie odsetka kobiet studiujących kierunku w obszarze STEM jest zatem jednym z ważnych celów ewolucji rynku pracy w Polsce.

– mówi Paweł Śliwowski, p.o. zastępcy dyrektora PIE.

Polki coraz lepiej oceniają swoje zdrowie

Z perspektywy społecznej i gospodarczej poza długością życia istotny jest także aspekt trwania życia w zdrowiu. Jest to przewidywana średnia liczba lat, jaką mają do przeżycia bez większego uszczerbku na zdrowiu i niepełnosprawności osoby w danym społeczeństwie. W ostatnich 15 latach dla kobiet w Polsce ten wskaźnik oscyluje w granicach 62-64 lat. Jest to zbliżona liczba do wartości, jaka występuje średnio w Unii Europejskiej.

Warto także zauważyć, że w Polsce długość życia kobiet w zdrowiu jest średnio o 2-3 pkt. proc. wyższa niż mężczyzn – podobnie jak w części pozostałych krajów UE, choć w większości z nich nie widać takiej dysproporcji. Rośnie odsetek kobiet, które pozytywnie oceniają swój stan zdrowia. Choć wskaźnik ten jest nadal nieco niższy niż w UE, w ciągu ostatnich kilkunastu lat o 8 proc. wrósł odsetek kobiet, które określają swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre.

– czytamy w raporcie PIE.

MD/źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA