Polisy na życie wciąż mało popularne w Polsce – PKB
10 listopada 2022
DT

Polisy na życie wciąż mało popularne w Polsce

Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, w 2021 roku wartość zebranych składek ubezpieczeniowych sięgnęła 69,2 mld zł, z czego ubezpieczenia na życie stanowiły 32 proc., a ubezpieczenia majątkowe, głównie komunikacyjne – 68 proc. To pokazuje, że odwrotnie niż na rynkach zachodnioeuropejskich w Polsce polisy na życie wciąż nie cieszą się zbyt dużą popularnością, a Polacy wolą raczej ubezpieczać domy i samochody niż samych siebie. – To może też wynikać z faktu, że rodzimy rynek jest stosunkowo młody, a Polacy dopiero od niedawna mają dostęp do nowoczesnych produktów tego typu.

Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, w pierwszym półroczu br. Polacy przeznaczyli na ubezpieczenia łącznie 35,5 mld zł, czyli o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Większość, bo ok. 2/3 składki przypisanej, tradycyjnie przypada na polisy majątkowe, głównie ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia domu bądź mieszkania.

W Polsce często ubezpieczamy domy i mieszkania np. od pożaru, mimo że ryzyko wystąpienia takiego zdarzenia jest stosunkowo niewielkie. Jednak konsekwencje związane z odbudową domu po pożarze przekraczają możliwości budżetów rodzinnych, dlatego często przenosimy odpowiedzialność na towarzystwo ubezpieczeń. Tymczasem nagła śmierć czy poważne zachorowanie zdarzają się częściej, a mimo to są rzadziej ubezpieczane

– zauważa Joanna Załęska z Compensy Życie.

Na ochronę majątku przeznaczono o 6,8 proc. więcej niż rok temu. Z kolei na polisy życiowe Polacy wydali w pierwszym półroczu 2022 roku 10,5 mld zł, czyli o 5 proc. mniej niż rok wcześniej. Jak wyjaśnia prezes PIU, Jan Grzegorz Prądzyński, spadek składki dotyczył przede wszystkim polis inwestycyjnych, co ma związek z m.in. coraz silniejszą presją inflacyjną, a więc także z brakiem środków na inwestycje. Wzrósł natomiast rynek ubezpieczeń ochronnych i wypadkowych.

W I półroczu br. Polacy otrzymali prawie 22,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych, czyli o 12,9 proc. więcej niż jeszcze rok wcześniej. W tej kwocie zawiera się m.in. 10 mld zł, które ubezpieczyciele wypłacili swoim klientom z tytułu polis na życie, 8 mld zł z polis komunikacyjnych OC i AC oraz 4,5 mld zł z pozostałych segmentów. Świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie wzrosły o 7,1 proc.

Na jakie wsparcie może liczyć ubezpieczony lub jego rodzina w ramach polisy na życie? W podawanym przez Polską Izbę Ubezpieczeń przykładzie w przypadku zgonu ubezpieczonego na skutek powikłań po operacji plastycznej odsysania tłuszczu rodzina zmarłego otrzymała 453 tys. zł (przy składce ubezpieczeniowej 88 zł miesięcznie). Z kolei poszkodowany w czasie wypadku motocyklista, który został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, w ramach grupowego ubezpieczenia na życie (18 zł miesięcznie) uzyskał pomoc w spłacie 84 tys. zł kredytu hipotecznego.

Przy wyborze ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych, standardowych elementów. Pierwszy z nich to zakres ochrony ubezpieczeniowej, czyli jakie ryzyka obejmuje polisa i czy moje obawy dany produkt adresuje. Druga rzecz to są wyłączenia. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach nie otrzymamy wypłaty świadczenia. Trzecia rzecz to, czy produkt, który chcemy kupić, w czasie swojego trwania będzie się zmieniał i dopasowywał do naszej zmieniającej się sytuacji życiowej

– mówi dyrektor Biura Sprzedaży Ubezpieczeń Życiowych w Zewnętrznych Kanałach Sprzedaży w Compensie Życie.

Mała popularność

Polisy na życie wciąż cieszą się w Polsce relatywnie niską popularnością i przypada na nie tylko ok. 1/3 wartości składki przypisanej. To sytuacja odwrotna niż w większości krajów Europy Zachodniej. Jak wynika z danych, które Polska Izba Ubezpieczeń przytacza w raporcie „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków?”, w 2017 roku na indywidualne polisy na życie decydowało się tylko 26 proc. osób między 20. a 50. rokiem życia, co przekładało się na ok. 10 proc. całkowitej populacji. To oznacza, że statystycznie tylko 1 na 10 Polaków miał wykupioną polisę, która chroniła jego i jego bliskich w razie poważnego wypadku losowego.

Jak ocenia ekspertka Compensy Życie, różnice między Polską a krajami Europy Zachodniej mogą wynikać z faktu, że rodzimy rynek ubezpieczeniowy jest stosunkowo młody, a Polacy dopiero od kilkunastu lat mają dostęp do nowoczesnych produktów tego typu.

Ubezpieczenie na życie to instrument zarządzania finansami osobistymi.Nowoczesne ubezpieczenia na życie łączą ochronę z opcją oszczędnościową. To oznacza, że przez cały czas trwania polisy osoba ubezpieczona jest chroniona od różnych zdarzeń losowych, a w momencie, kiedy scenariusz będzie optymistyczny i żadne takie zdarzenie nie wystąpi, właściciel zgromadzonych w polisie środków może je wykorzystać na dowolny cel. Zachęcam, żeby przy wyborze polisy zwrócić uwagę na gwarancję kapitału w momencie zakończenia ubezpieczenia.

– mówi Joanna Załęska.

Produktem z taką gwarancją jest oferowana przez Compensę polisa Maxima, która łączy trzy funkcje: ochronną, inwestycyjną i budującą kapitał na przyszłość. Osoba ubezpieczona i jej bliscy mają zagwarantowany kapitał na wypadek nagłej śmieci, wypadku i niezdolności do pracy bądź poważnego zachorowania, a w tym ostatnim przypadku również dostęp do optymalnego leczenia (możliwość konsultacji medycznej i leczenia za granicą). Z drugiej strony ubezpieczony ma też możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK), a po wygaśnięciu polisy może wypłacić zgromadzone w niej środki w zagwarantowanej kwocie.

Dostępne dziś na rynku ubezpieczenia na życie są skonstruowane tak, że klient – zawierając umowę polisy – z góry dostaje informację o tym, jaką kwotę otrzyma w momencie jej wygaśnięcia.Co istotne, w sprzyjających okolicznościach gospodarczych bardzo często wartość tej polisy, którą otrzymuje klient po zakończeniu ubezpieczenia, jest znacznie większa niż wartość wpłaconych składek.

– opowiada Joanna Załęska.

Przytaczane przez PIU badania pokazują, że posiadanie ubezpieczenia na życie mocno podnosi poczucie bezpieczeństwa. Aż 72 proc. Polaków posiadających polisę na życie miało pewność, że w razie swojej choroby lub śmierci zapewni sobie i swoim bliskim dobry standard życia. Z drugiej strony 61 proc. osób, które nie miało polisy na życie, czuje w tych kwestiach niepewność i obawy.

DT

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres redakcja@pkb24.pl.