Nowe świadczenie od państwa. Także dla cudzoziemców

28.12.2021
Kamil Śliwiński
Czas czytania: 2 minut/y

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku osłonowym, który ma pomóc gospodarstwom domowym w pokryciu części rosnących kosztów energii oraz coraz wyższych cen żywności.

Kancelaria Prezydenta dodała, że głównym celem ustawy jest wprowadzenie nowego świadczenia, czyli dodatku osłonowego, który będzie stanowił wsparcie państwa polskiego dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom.

Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej – do 2 grudnia 2022 r.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta:

Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody (…) nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodano, że dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Osoby samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe mogą liczyć na dodatek 400 zł. Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł, 4-5 osobowe 850 zł, a te składające się z co najmniej 6 osób – 1150 zł.

Dodatkowo, wysokość dodatku osłonowego będzie powiększona o 25 proc. gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza albo ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi (wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków).

Ponadto, przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Innymi słowy, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dodatek osłonowy i tak będzie przyznawany, a kwota dodatku będzie po prostu pomniejszona o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Jak wyjaśnia Kancelaria:

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będzie wymagało wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a wnioski o jego przyznanie mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Warto zaznaczyć, że kwoty zarówno dodatku osłonowego, jak i dodatku energetycznego nie będą podlegały egzekucji, nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nie będą one również stanowić dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak ponadto podaje Kancelaria Prezydenta:

Sprzedawca energii elektrycznej lub sprzedawca paliw gazowych jest obowiązany do dołączenia do faktury informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę, każdorazowo do dnia 31 października 2022 r. lub oddzielnie, w przypadku gdy ta faktura jest wysyłana później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Świadczenie będzie przysługiwać nie tylko posiadającym polskie obywatelstwo, lecz także cudzoziemcom mieszkającym na terenie Polski – zarówno pochodzącym z państw UE, jak i innych.

KŚ/źródło: MF

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA