OZE

Jak rząd może pomóc zielonej energetyce?

08.11.2023
Redakcja
Czas czytania: 4 minut/y

Zniesienie barier inwestycyjnych, szybsza modernizacja sieci i stworzenie instytucji strategicznej do zarządzania procesem transformacji energetycznej w całym kraju – to najważniejsze wyzwania, przed którymi, zdaniem eksperta zielonej energii Zbigniew Kinala stoi nowy polski rząd. 

Energetyka jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Od jej możliwości oraz kondycji zależy konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i sytuacja materialna gospodarstw domowych. Równocześnie stoi ona w obliczu poważnego wyzwania – przejścia z nadmiernego uzależnienia od paliw kopalnych w kierunku energii ze źródeł odnawialnych – słońca, wiatru, wody czy wodoru. Nowy rząd, bez względu na jego poglądy w sferze społecznej, powinien uznać transformację energetyczną za jeden z najważniejszych kierunków swoich działań.  

Od tego, co zrobimy teraz zależy przyszłość gospodarki. Tylko myślenie w perspektywie długoterminowej zagwarantuje stabilny rozwój gospodarczy

 – mówi Zbigniew Kinal, prezes OZEOS.   

Istnieje pięć kluczowych obszarów, które powinny zostać uznane za priorytetowe:  

I Modernizacja sieci energetycznej.

Istniejąca w Polsce sieć przesyłowa jest wąskim gardłem wprowadzania jakichkolwiek systemowych zmian w polskiej energetyce. 

Bez jej rozbudowy i unowocześnienia nie ma mowy o skutecznej i szybkiej transformacji energetycznej. Polskie sieci nie są w stanie efektywnie obsłużyć dodatkowych, rozproszonych źródeł energii odnawialnej 

– podkreśla Zbigniew Kinal. 

Co prawda strategia Polityka Energetyczna Polski 2040 zakłada, że w ciągu 17 lat wydanych zostanie na to 500 mld zł, ale nie precyzuje w wystarczającym stopniu źródeł finansowania tych wydatków. To o tyle istotne, że obecne nakłady – rzędu 7 mld zł – są kilkukrotnie niższe od zaplanowanych. Nowy rząd powinien skupić się na zapewnieniu źródeł ich finansowania, ale też zbudowania potencjału firm, które będą w stanie obsłużyć kilkukrotnie większe zlecenia inwestycyjne. Z perspektywy długoterminowej – barierą modernizacji sieci nie są bowiem tylko pieniądze. W Polsce brakuje niezbędnych, odpowiednio wykwalifikowanych wykonawców, którzy mogliby te inwestycje zrealizować. Istnieje więc konieczność stworzenia systemu szkoleń zawodowych. Na tym rynku pracy brakuje pracowników.  

Szybka modernizacja i rozbudowa sieci pomogłaby rozwiązać dwa inne palące problemy:  

– Przyspieszenie rozwoju energetyki prosumenckiej. Część małych firm, które zainwestowały we własne źródła energii – zwykle panele słoneczne – ma trudności z wprowadzeniem nadwyżki swojej produkcji do sieci z powodu jej niewystarczających możliwości odbioru energii czy też jej rozpływów w sieci. 

– Problemy z przyłączaniem nowych mocy OZE. Niska jakość sieci doprowadziła w 2022 r. do rekordowej liczby odmów przyłączenia do niej instalacji OZE. Czterech największych dystrybutorów energii w Polsce wydało wówczas aż 7 tys. takich odmów – o prawie 87 proc. więcej niż rok wcześniej. Moc tych instalacji wynosiła prawie 51 GW – ponad dwa razy więcej niż całkowita moc wszystkich działających już OZE w Polsce. To gigantyczne marnotrawstwo potencjału polskiej energetyki. 

II Nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej

Obowiązująca obecnie maksymalna odległość wiatraków od zabudowań – 700 metrów – znacząco graniczna rozwój energetyki wiatrowej. Zmniejszenie jej do 500 metrów pozwoliłoby na wzrost dostępnego dla farm wiatrowych terenu nawet o 80 proc. – wynika z szacunków firmy Ambiens. Jeśli dojdą do tego odpowiednie plany zagospodarowania przestrzennego, znajdujące się w gestii gmin, znacząco przyspieszy to rozbudowę farm wiatrowych. Dziś ich moc zainstalowana to ok. 9 GW. Zgodnie z dokumentem strategicznym Polityka Energetyczna Polski 2040 r. mają się one podwoić w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Ale ich potencjał jest znacznie większy.  

 Znaczącą ilość zielonej energii można pozyskać też z rozbudowy mocy polskich farm wiatrowych. Dziś ich możliwości nie przekraczają 1 GW. Ale jak szacują eksperci do 2040 r. możliwe jest rozbudowanie zainstalowanych mocy nawet do 33 GW. Nie będzie to jednak wykonalne bez nowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i uproszczenia procedur. To tym bardziej istotne, że proces budowy nowych wiatraków na morzu jest nie tylko dwukrotnie droższy niż na lądzie, ale też dużo bardziej skomplikowany i pracochłonny. 

III Ułatwienia dla umów na bezpośrednią dostawę zielonej energii od wytwórcy do odbiorcy końcowego (PPA). 

Wsparcie dla umów PPA jest jednym z założeń reformy unijnego rynku energetycznego, które Komisja Europejska przedstawiła w marcu 2023 r. Tego typu umowy pozwalają na szybsze przejście firm na energię odnawialną, wpisując się tym samym w strategię dekarbonizacji unijnej gospodarki. Ich długoterminowy charakter – zawierane są na 5-10 lat – zwiększa też stabilność rynku.  

Istnieje pewne rynkowe niedopasowanie między mocą poszczególnych nowych farm i zapotrzebowaniem odbiorców. Dlatego większość tego typu umów zawierana jest między dużymi podmiotami. Aby mogły z nich korzystać mniejsze przedsiębiorstwa, niezbędne jest wprowadzenie gwarancji bankowych, tak by mogły elastycznie zawierać umowy. Zagwarantuje to bezpieczeństwo finansowe obu stronom transakcji. Rolę takiego gwaranta mógłby przejąć państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego. 

– mówi Zbigniew Kinal, prezes OZEOS, firmy zajmującej się zieloną transformacją energetyczna przedsiębiorstw.

Zdaniem Kinala gwarancje te powinny objąć także tych producentów energii z OZE i jej odbiorców, którzy zainwestują w budowę bezpośredniego łącza energetycznego między swoimi zakładami.  

IV Rozbudowa magazynów energii

Nowe magazyny energii są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego zarówno w skali kraju, jak i z perspektywy małych instalacji OZE. Im większe możliwości przechowywania energii, tym mniej producenci zielonej energii będą uzależnieni od wahań w jej dostawach i stanu sieci energetycznej. Na koniec 2022 r, pojemność zainstalowanych w Polsce magazynów szacowano na 44 GWh, z czego zaledwie 55Mwh dotyczyło instalacji przydomowych. To wciąż zbyt mało, by obsłużyć szybkie przejście z energetyki wysokoemisyjnej w kierunku OZE.  

V Stabilizacyjne źródła jako nieodzowny element systemu zarządzania energią i stabilnością pracy sieci. 

Przyspieszenie budowy elektrowni jądrowych. Obecnie trwają prace projektowe dwóch elektrowni atomowych o łącznej mocy ok. 9-12 GW. Prąd z pierwszej popłynie najwcześniej w 2033 r. Tymczasem moc elektrowni węglowych zasilających Polskę w prąd, a które będą stopniowo wyłączane, wynosi aż 33 GW. Przyłączanie kolejnych źródeł OZE pozwoli na transformację energetyczną, ale niekoniecznie na stabilność całego systemu. OZE – w przeciwieństwie do elektrowni jądrowych czy węglowych – nie produkują energii w sposób ciągły.  

Korelacja wycofywania mocy zasilanych paliwami kopalnymi z rozbudową potencjału energetyki jądrowej jest więc konieczna, by uniknąć problemów z ciągłością dostaw energii dla gospodarki i gospodarstw domowych. Ale tu także istotne będą możliwości sieci. Korelacja taka jest więc możliwa tylko w sytuacji strategicznego zarządzania procesem – przyłączania nowych mocy, odłączania starych i modernizacji sieci. Powołana powinna zostać specjalna instytucja, możliwe, że w randze ministerstwa, która koordynowałaby ten proces. 

Bez intensyfikacji działań w tych obszarach trudno na rozwój OZE w tempie, pozwalającym sprostać wyzwaniom unijnej polityki klimatycznej oraz założeniom programu Fit for 55. Przyspieszenie procesu zwiększania zainstalowanych mocy z OZE jest o tyle istotne, że muszą one zastąpić wycofywane stopniowo z użycia bloki węglowe tak, by polskiej gospodarce nie zabrakło w pewnym momencie energii elektrycznej, a blackouty nie stały się codziennością.  

– komentuje Zbigniew Kinal.

Według eksperta przyspieszenie zielonej transformacji to ogromna szansa na poprawienie konkurencyjności polskiej gospodarki i tworzących ją firm. 

MD/źródło: OZEOS

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA