stacja Orlen

Dziś odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu. Jakie podjęto decyzje?

06.02.2024
Redakcja
Czas czytania: 3 minut/y

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu odbyło się we wtorek 6 lutego w sali płockiego Domu Technika. NWZ podjęło kilka strategicznych decyzji, jak sprzedaż udziałów w spółce Gas Storage Poland, sprzedaż aktywów na rzecz PGNiG Upstream Polska czy zgoda na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa. Prócz tego wprowadzono zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki, na czele z nowym przewodniczącym.

Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 11:00 od wypowiedzi Wojciecha Jasińskiego, byłego prezesa koncernu. Podczas swojego krótkiego przemówienia pożegnał się z Orlenem. Jak stwierdził, „jego misja w koncernie dobiegła końca”. Następnie, po przyjęciu porządku obrad i wyborze Komisji Skrutacyjnej, rozpoczęły się głosowania.

Sprzedaż Gas Storage Poland

Pierwsze z nich dotyczyło zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce Gas Storage Poland Sp. z o.o. (z siedzibą w Dębogórzu), którą przyjęto przeważającą ilością głosów. Przegłosowano także m.in. wyrażenie zgody na zbycie przez spółkę nieruchomości położonych w gminie Stara Biała oraz w Płocku na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Orlen Olefiny. To w związku z kontynuacją budowy kompleksu Olefin III.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Orlenu wyraziło zgodę na sprzedaż 100 proc. udziałów w Gas Storage Poland. Sprzedaż jest realizacją warunku UOKiK przy zgodzie na połączenie Orlenu z PGNiG. Na skutek fuzji Orlen stał się jedynym udziałowcem spółki GSP. 8 grudnia Prezes UOKiK zaakceptował Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jako potencjalnego nabywcę Gas Storage Poland.

Gas Storage Poland prowadzi działalność regulowaną w zakresie magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych na podstawie koncesji udzielonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2032 roku.

Orlen nie ujawnił kwoty potencjalnej transakcji sprzedaży Gas Storage Poland na rzecz Gaz-Systemu. Podał jedynie, że warunki cenowe transakcji zostały ustalone w oparciu o wyceny sporządzone przez renomowane podmioty audytorsko-doradcze działające na zlecenie obu stron transakcji i odpowiadają one warunkom rynkowym.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki w zakresie związanym z rynkami gazu ziemnego. Jest operatorem systemu przesyłowego paliw gazowych na terenie Polski, w związku z czym spółka zajmuje się przesyłem paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych przyłączonych do systemu przesyłowego. Spółka zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem i operatorem Terminalu LNG w Świnoujściu.

Sprzedaż aktywów na rzecz PGNiG Upstream Polska.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Orlenu zgodziło się na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz PGNiG Upstream Polska poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Polska. Planowanym terminem wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do PGNiG Upstream Polska jest 1 lipca 2024 roku.

W ramach etapu pierwszego do PGNiG Upstream Polska przeniesione zostaną m.in. magazyny stanowiące element systemu wydobycia gazu, natomiast w ramach etapu drugiego – magazyny stanowiące element systemu magazynowania gazu ziemnego.

W ocenie Orlenu, przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do PGNiG Upstream wpisuje się w szerszą koncepcję reorganizacji działalności segmentu upstream spółek z Grupy Orlen mającą na celu maksymalizację efektywności ekonomicznej wykorzystania aktywów przejętych przez Orlen na skutek połączenia z PGNiG oraz Grupą Lotos.

Zgoda objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Orlenu zgodziło się też na objęcie przez Orlen udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa w Tarnowie w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Objęcie udziałów odbędzie się w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci składników rzeczowych majątku trwałego, stanowiących urządzenia infrastruktury przesyłowej, to jest gazociągów wraz z towarzyszącymi im obiektami sieci gazowej, oraz nieruchomości gruntowych i praw użytkowania wieczystego

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Najważniejszym punktem wtorkowego zgromadzenia było jednak wprowadzenie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Akcjonariusze spółki, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Skarb Państwa, zgłosili dziesięciu kandydatów. Są to:

  • Jan Woźniak (niezależny członek rady zgłoszony przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny);
  • Michał Gajdus;
  • Ewa Gąsiorek;
  • Katarzyna Łobos;
  • Kazimierz Mordaszewski;
  • Mikołaj Pietrzak;
  • Wojciech Popiołek;
  • Ireneusz Sitarski;
  • Tomasz Sójka;
  • Tomasz Zieliński.

Akcjonariusze, większością głosów, przegłosowali prawie wszystkie przedstawione wcześniej kadydatury, a przewodniczącym rady nadzorczej został Wojciech Popiołek. Do rady nadzorczej Orlenu nie wszedł jedynie Jan Woźniak.

Nowopowołana rada nadzorcza wybierze m.in. nowego prezesa Orlen S.A.

MD/źródło: Cire.pl

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA