Kobieta używająca kalkulatora

W danych GUS widać dalsze wzrosty wynagrodzeń

20.10.2022
Łukasz Kowalczyk
Czas czytania: 3 minut/y

Najnowsze dane GUS o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw wskazują na dalsze przyspieszenie wzrostu płac. Oczekiwane w najbliższych miesiącach spowolnienie wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw i w całej gospodarce będzie najprawdopodobniej mniejsze niż oczekiwaliśmy – piszą w najnowszym komentarzu ekonomicznym eksperci Credit Agricole Bank Polska

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu do 14,5% r/r wobec 12,7% w sierpniu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (13,0%) oraz naszej prognozy (12,5%) – piszą w najnowszym komentarzu ekonomicznym eksperci Credit Agricole Bank Polska. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się we wrześniu o 2,3% r/r wobec spadku o 3,0% w sierpniu.

Wyraźne przyspieszenie wzrostu płac we wrześniu wskazuje, że nie zmaterializował się oczekiwany przez nas i rynek scenariusz trwałego powrotu dynamiki płac do krótkookresowego trendu spadkowego po przejściowym odchyleniu od tego trendu odnotowanym w lipcu. Zgodnie z komunikatem GUS wzrost przeciętnego wynagrodzenia we wrześniu względem sierpnia spowodowany był wypłatami m.in. premii kwartalnych, jubileuszowych, a także podwyżkami wynagrodzeń i wypłatami premii z powodu inflacji. Oznacza to, że – podobnie jak w sierpniu – jednym z głównych czynników oddziałujących w kierunku wzrostu dynamiki płac była rosnąca inflacja, zmniejszająca siłę nabywczą wynagrodzeń i wzmagająca presję płacową.

Dane o strukturze wzrostu płac we wrześniu wskazują, że za zwiększenie tempa wzrostu wynagrodzeń ogółem odpowiadała przede wszystkim wyższa dynamika płac w dziale „przetwórstwo przemysłowe” (12,6% r/r we wrześniu wobec 9,8% w sierpniu; wkład do wzrostu dynamiki płac ogółem wyniósł 0,7 pkt. proc.). Ponadto, silne wzrosty dynamiki płac odnotowano w kategoriach „górnictwo i wydobywanie” (24,5% r/r we wrześniu wobec 13,4% w sierpniu) oraz „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (23,2% r/r wobec -2,3%). Kształtowanie się płac w tych dwóch branżach podbiło dynamikę wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw o odpowiednio 0,3 pkt. proc. i 0,6 pkt. proc. pomiędzy sierpniem i wrześniem, co łącznie odpowiadało za 49% wzrostu rocznej dynamiki płac w całym sektorze przedsiębiorstw. Sygnalizuje to, że wspomniana presja płacowa jest szczególnie skuteczna w firmach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw wskazują zatem, że przyspieszenie wzrostu płac ma szeroki zakres i oczekiwane przez nas w najbliższych miesiącach spowolnienie wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw i w całej gospodarce będzie najprawdopodobniej mniejsze niż oczekiwaliśmy. Wsparciem dla takiej oceny są opublikowane wczoraj przez NBP dane koniunkturze w sektorze przedsiębiorstw (Szybki Monitoring), wskazujące na utrzymującą się silną presję płacową, która ma szeroki zakres. Dostrzegamy zatem znaczące ryzyko w górę dla prognozowanej przez nas dynamiki konsumpcji w IV kw. (0,5% r/r wobec 1,1% w III kw.).

Początek trendu spadkowego dla dynamiki zatrudnienia

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się do 2,3% r/r we wrześniu z 2,4% w sierpniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (2,4%) i naszej prognozy (2,5%). Zatrudnienie zmniejszyło się o 8,8 tys. w ujęciu miesięcznym. Zgodnie z komunikatem GUS spadek przeciętnego zatrudnienia we wrześniu 2022 r. był – podobnie jak w sierpniu – wynikiem m.in. zwolnień w zakładach, a także zakończenia umów terminowych i nie przedłużania ich. W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego obniżenia rocznego tempa wzrostu zatrudnienia z uwagi na zmniejszenie popytu na pracę powiązane z oczekiwanym przez nas spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Wsparciem dla takiej oceny są wyniki badań koniunktury przedsiębiorstw (PMI, publikacje GUS), wskazujące na wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji spadku zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie w najbliższych miesiącach. Jednak ze względu na utrzymujący się wysoki na tle historycznym odsetek wakatów w całej gospodarce (na co wskazują dane GUS za II kwartał) i sygnalizowany w Szybkim Monitoringu NBP stabilny i relatywnie wysoki odsetek (powyżej 40%) firm mających wakaty oczekujemy, że w najbliższych miesiącach spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw będzie miał charakter stopniowy.

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA