Księgowy

Co grozi za brak OC zawodowego?

20.05.2024
Redakcja
Czas czytania: 4 minut/y

Przedstawiciele niektórych profesji m.in. zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych czy osoby wykonujące czynności agencyjne ustawowo zobowiązani są do posiadania OC zawodowego. Taka polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową przed skutkami finansowymi wyrządzonych szkód i błędów w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Kary za brak zawodowego OC mogą sięgać 1000 euro. Konsekwencje finansowe popełnionych błędów zawodowych w przypadku braku OC mogą być jeszcze bardziej dotkliwe. W niektórych branżach mogą sięgać nawet milionów złotych.

Zainteresowanie ochroną rośnie także ze strony branż nieobjętych obowiązkiem posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Rynek oferuje możliwość szerokiej ochrony dla przedstawicieli wielu zawodów lub działalności również w zakresie nadwyżkowym.

Ryzyko zawodowe związane z możliwością wyrządzenia szkody swoim kontrahentom (tzw. odpowiedzialność kontraktowa) bądź osobom, z którymi przedsiębiorca nie ma zawartej umowy (tzw. odpowiedzialność deliktowa) to nieodłączna część wykonywania wielu zawodów. Konsekwencje finansowe niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania lub zawinionego działania przy wykonywaniu danego rodzaju zawodu czy prowadzonej działalności mogą być bardzo dotkliwe. Pokrycie ich z własnych środków czy ze środków firmy w wielu przypadkach może być niewystarczające lub wręcz niemożliwe. Może również w sposób znaczący doprowadzić do problemów z płynnością finansową i możliwością wywiązania się z innych zobowiązań. 

W takich sytuacjach odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej może zaspokoić roszczenia poszkodowanych i umożliwić wyjście z potencjalnego kryzysu finansowego bez poważnego uszczerbku w budżecie. Przedstawiciele niektórych branż lub zawodów ustawowo zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ustawodawca wymienia tu, m.in. lekarzy, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, zarządców nieruchomości, czy podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe. 

Ubezpieczenie OC zawodowe chroni profesjonalistów przed dotkliwymi finansowymi skutkami błędów popełnionych przy wykonywaniu czynności zawodowych, w wyniku których wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda majątkowa lub niemajątkowa. Polisa pokryje przede wszystkich straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Taką ochronę w postaci polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej coraz bardziej doceniają również przedsiębiorcy prowadzący działalność spoza branż objętych ustawowym obowiązkiem posiadania polisy. Skutki finansowe szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem prac lub usług w ramach prowadzonej działalności mogą mieć ogromny wpływ nie tylko na bieżący stan finansowy firmy, ale i na dalsze jej funkcjonowanie. Dlatego odpowiednia i profesjonalnie dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwoli przede wszystkim skupić się przedsiębiorcy na procesach operacyjnych firmy i dalszym jej rozwoju dając jednocześnie zabezpieczenie przed ewentualnymi niespodziewanymi zdarzeniami mogącymi skutkować powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej i koniecznością pokrycia roszczeń osób trzecich. W obecnych czasach taka polisa wręcz powinna być niezbędnym elementem prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej

mówi Katarzyna Ziembicka – główny specjalista ds. produktów majątkowych w TUZ Ubezpieczenia. 

Co grozi za brak obowiązkowego OC zawodowego?

Jedną z podstawowych konsekwencji braku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC jest niespełnienie ustawowego obowiązku, co wiąże się z konsekwencjami finansowymi oraz możliwymi konsekwencjami dyscyplinarnymi. Ponadto brak odpowiedniej, adekwatnej umowy OC może spowodować, że w przypadku wystąpienia szkody, sprawca – ponoszący odpowiedzialność cywilną – zobowiązany będzie do jej naprawienia z własnych środków.

Jak podaje specjalistka z TUZ Ubezpieczenia zakres kar za brak spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest niejednolity i uzależniony od rodzaju wykonywanego zawodu lub działalności. Przykładowo, za brak ubezpieczenia OC agent ubezpieczeniowy będzie zobowiązany do pokrycia kary pieniężnej nawet 1000 euro. Z kolei zarządca nieruchomości w przypadku braku zawarcia takiej umowy musi liczyć się z koniecznością pokrycia kary pieniężnej w wysokości od czterokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (ogłaszanego przez GUS) w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie. Natomiast przedsiębiorca usługowo prowadzący księgi rachunkowe bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Kary, o których mowa powyżej, to jednak często najmniej dotkliwa konsekwencja braku obowiązkowego OC. W razie popełnienia błędu przez nieubezpieczonego pracownika trzeba się liczyć z koniecznością o wiele większych wydatków. Za przykład może posłużyć przypadek jednego z naszych klientów, księgowego. W wyniku uchybienia popełnionego w terminowym złożeniu wniosku jego klient utracił możliwość otrzymania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gdyby nie posiadał odpowiedniej polisy musiałby wypłacić aż 30 000 zł odszkodowania z własnej kieszeni

mówi Elżbieta Woźniak-Sitek, kierowniczka Biura Likwidacji Szkód Osobowych i Odpowiedzialności Cywilnej w TUZ Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zawodowe dla zawodowych dystrybutorów 

Agenci ubezpieczeniowi (i agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające) znajdują się na liście zawodów objętych obowiązkiem ubezpieczenia. W ramach wykonywania swoich obowiązków odpowiadają oni za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności wyrządzone klientowi lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Powstanie straty majątkowej po stronie klienta agenta, to najczęściej skutek niedochowania należytej staranności w wykonywaniu czynności agencyjnych. Taka sytuacja może skończyć się roszczeniem do agenta o naprawienie powstałej szkody. Przykładowo, wystawienie polisy wbrew udokumentowanym oczekiwaniom klienta może skutkować powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej, w wyniku odmowy uznania przez TU odszkodowania z zawartej umowy ubezpieczenia

Elżbieta Woźniak-Sitek z TUZ Ubezpieczenia.

Specjaliści szukają dobrej ochrony nie tylko z obowiązku

Zawody, których dotyczy ustawowy obowiązek ochrony ubezpieczeniowej stanowią zaledwie niewielki procent wszystkich specjalistów na rynku zawodowym. Zainteresowanie tego rodzaju produktami ze strony innych sektorów rośnie z roku na rok. Przedstawiciele branż niepodlegających obowiązkowi posiadania ubezpieczenia OC również nie chcą narażać własnego majątku w razie wystąpienia ewentualnej szkody i stawiają na dobrowolne ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej chroni biznes przed finansowymi konsekwencjami powstałymi wskutek szkody wyrządzonej działaniem lub zaniechaniem przedsiębiorcy lub jego pracowników, a także osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa zwiększa też wiarygodność i prestiż firmy. Konsekwencje finansowe wyrządzonych szkód w niektórych branżach mogą sięgać wielokrotności obrotów osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Dobre OC zawodowe, czyli jakie?

Przedmiotem ubezpieczenia OC zawodowego jest odpowiedzialność cywilna podmiotów objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, wykonywaniu zawodu albo prowadzeniu działalności. Szczegółowy zakres ochrony wynika wprost z ustawy lub wydanego na jej podstawie aktu wykonawczego określającego szczegółowy zakres ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych – zakres ubezpieczenia formułowany jest indywidualnie na potrzeby danego zawodu lub działalności mając na uwadze oczekiwania danego Klienta.

Z uwagi na powyższe warto wziąć pod uwagę wszystkie aspekty, które podczas wykonywania czynności zawodowych mogą nieść ryzyko powstania szkody. Ubezpieczyciele umożliwiają rozszerzanie zakresu umowy ubezpieczenia w taki sposób, by jak najbardziej odpowiadała ona na indywidualne potrzeby danego Klienta. Warto mieć także na uwadze, że wybór właściwej ochrony ubezpieczeniowej nie powinien sprowadzać się do wyboru oferty najtańszej, a podstawowy aspekt, którym powinni kierować się poszukujący ubezpieczenia, to zakres udzielanej ochrony.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA