UE

2024 pierwszym rokiem raportowaniawedług nowej dyrektywy CSRD

20.11.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Przyszły rok będzie pierwszym rokiem raportowania niefinansowego według nowych standardów. Pierwsze raporty powstaną w 2025 r., co wynika z przyjętej Dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która nałoży na firmy nowe standardy raportowania niefinansowego – czytamy w najnowszym Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Celem nowej Dyrektywy jest wspieranie zrównoważonej środowiskowo i społecznie działalności przedsiębiorstw. Nowe regulacje nie tylko określają cele, które musi spełniać zrównoważona środowiskowo działalność, ale też wprowadzają jednolite kryteria oceny działalności firm i obowiązek audytu sprawozdań przez stronę trzecią.

Według szacunków Fundacji Instrat, w 2024 r. raportowanie niefinansowe według nowych standardów obejmie 142 podmioty w Polsce. Będą to w głównej mierze duże spółki giełdowe i przedsiębiorstwa finansowe, na których spoczywał już obowiązek raportowania niefinansowego. W kolejnych latach obowiązek raportowania obejmie pozostałe spółki giełdowe i, według szacunków Fundacji Instrat, do 2026 r. dotyczyć będzie w przybliżeniu 3860 podmiotów w Polsce.

Dyrektywa CSRD ma ułatwić inwestowanie w działalność przedsiębiorstw, które realizują cele zrównoważonego rozwoju. W dotychczasowej praktyce sprawozdawczej raporty poszczególnych spółek były w niewielkim zakresie porównywalne między sobą. Brakowało jednolitych standardów, a znaczną część raportów stanowiły informacje specyficzne dla firmy. Stąd wynikało potencjalne ryzyko tzw. greenwashingu.

Cele, które musi realizować firma, aby mogła być uznana za zrównoważoną środowiskowo zawarte są w tzw. unijnej Taksonomii. Rozporządzenie to wymienia 6 celów środowiskowych, do których należą:

  • łagodzenie skutków zmian klimatu,
  • adaptacja do zmian klimatu,
  • zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
  • zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
  • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Raportowanie odbywać się będzie według jednolitych standardów (European Sustainability Reporting Standards). Firmy raportować będą wskaźniki:

a) niezależne od sektora,

b) specyficzne dla sektora oraz

c) specyficzne dla danego podmiotu.

Wskaźniki niezależne od sektora dotyczyć będą kwestii ogólnych (2 standardy), środowiskowych (5 standardów), społecznych (4 standardy) oraz ładu korporacyjnego (1 standard).

Wdrożenie Rozporządzenia wiązać się będzie z kosztami dla przedsiębiorstw. Koszty te będą zależeć od wielkości firmy oraz charakteru jej działalności. Raport przygotowany na zlecenie Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej szacuje, że bezpośrednie koszty sprawozdawczości będą najwyższe w przypadku największych spółek giełdowych, które jako pierwsze podlegać będą nowym regulacjom. Wyniosą one (średnio dla wszystkich takich podmiotów w Europie) w pierwszym roku około 607 tys. EUR, z czego ok. 320 tys. EUR stanowić będzie jednorazowy koszt związany z wdrożeniem raportowania, a 287 tys. EUR stanowić będzie wydatek ponoszony corocznie.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA